Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs de komende periode willen toetsen.
Visie op ontwikkeling en leren:

We willen een school zijn die blijvend op zoek is naar mogelijkheden om het leren van de kinderen te versterken door te investeren in onze ontwikkeling, de oudergroep en de omgevingsfactoren van het kind.

 

Visie op onderwijs:

We willen een school zijn die het accent legt op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar de brede vorming niet vergeten.

 

Visie op opbrengsten:

De leervorderingen van onze leerlingen zijn leidend in het uitzetten van onderwijskundig beleid binnen onze school.

 

Visie op schoolklimaat:

We willen een school zijn:

• Waar de kinderen gemotiveerd en verwachtingsvol uitkijken naar de dingen die ze gaan leren;

• Waar ook hun ouders zich welkom voelen en zich gehoord weten;

• Waar de medewerkers zich uitgedaagd voelen elke dag beter te worden in hun vak;

• Waar kinderen zich geaccepteerd voelen en mogen zijn zoals ze zijn;

• Waar kinderen leren op basis van zelfstandigheid, samenwerking en vertrouwen.

 

Visie op de maatschappelijke positionering:

We gaan bewust op zoek naar partners buiten onze school, zodat we met hen een samenwerking aan kunnen gaan, om zo het welbevinden van onze leerlingen te optimaliseren. We hebben al goede contacten met onder meer de schoolbegeleidingsdienst, de jeugdgezondheidszorg en het schoolmaatschappelijk werk. We willen de contacten met de voorschoolse educatie intensiveren evenals met de welzijnsinstellingen uit de buurt. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden is voor ons de taalontwikkeling een belangrijk speerpunt.

 

Als bovenstaande u aanspreekt, geeft u zich dan op voor een rondleiding, zodat we nader kennis kunnen maken met elkaar.