Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft, van welke aard dan ook, over de gang van zaken op school, kunt u dit melden bij de groepsleerkracht of de directie. 

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten/incidenten kunnen worden opgelost door een open gesprek met de
betrokkenen. Indien nodig, kunt u hiervoor een beroep doen op de directeur. Wanneer de zaak gevoelig ligt, kan degene met een klacht terecht bij de binnen de school aangewezen vertrouwenspersoon. Dit is Mandy de Vries: mvdvries@nutsschoolmorgenstond.nl. Zij zal eerst bemiddelen om het probleem met de betrokkenen op te lossen. Wordt er geen oplossing gevonden, dan verwijst de vertrouwenspersoon u naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Deze onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om het probleem naar tevredenheid op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren.

 

De bovenschoolse vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs zijn de heren

W. Boonekamp en A. Sterrenburg en mevrouw J. te Raa.


Contactadres
Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
Mevr. M.A. Kors van Lucas Onderwijs is aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen.
Contactgegevens:
070-3001166
mkors@lucasonderwijs.nl.


De volledige klachtenprocedure is te vinden op www.lucasonderwijs.nl waar tevens het adres te vinden is van de landelijke klachtencommissie. Daarnaast kunt u terecht op www.onderwijsgeschillen.nl.